Stucpaint_left
homedisclaimer

Algemeen

Deze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door Stucpaint B.V. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn de hieronder genoemde voorwaarden van toepassing. Gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker in. Stucpaint B.V. behoudt zich het recht voor om zonder bericht de inhoud van de site alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten: © 2009 Stucpaint B.V.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Stucpaint B.V., en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van de website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Stucpaint B.V.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Stucpaint B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor de op de website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Links naar derden

Links naar derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van Stucpaint B.V..

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Deze website is gebouwd door Chrifon Design en voldoet aan de W3C standaarden voor webpagina's.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!